1. അഭിജ്ഞൻ

    1. നാ.
    2. അറിവുള്ളവൻ, പണ്ഡിതൻ, വിശേഷജ്ഞാനമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക