1. അഭിഡീനം

    1. നാ.
    2. (ഒന്നിൻറെ) നേർക്കു പറക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക