1. അഭിതപിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നല്ലവണ്ണം ചൂടുപിടിക്കുക
    3. ദു:ഖിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക