1. അഭിതാപം

    1. നാ.
    2. വലിയചൂട്
    3. ഉദ്വേഗം, വ്യാകുലത
    4. വലിയ വേദന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക