1. അഭിതാമ്ര

    1. വി.
    2. നന്നായി ചെമന്ന, കടും ചുവപ്പുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക