1. അഭിതൃപ്തി

    1. നാ.
    2. പരിപൂർണതൃപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക