1. അഭിത്യാഗം

    1. നാ.
    2. നിയമപരമോ ധാർമികമോ ആയ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക