1. അഭിദ്യോതനം

    1. നാ.
    2. തീ കത്തിച്ചു കാണിക്കൽ, ചൂടാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക