1. അഭിദ്രവം

    1. നാ.
    2. നേർക്കുപാഞ്ഞടുക്കൽ, ആക്രമണം, ഒരു യുദ്ധ കൗശലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക