1. അഭിദ്രാഹ

    1. നാ.
    2. പീഡിപ്പിക്കൽ, ക്രൂരത, അമർത്തൽ
    3. വ്യസനം, ശല്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക