1. അഭിദ്രുത

    1. വി.
    2. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട, അമർത്തപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക