1. അഭിദ്രുതി

    1. നാ.
    2. കടന്നാക്രമണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക