1. അഭിധായി

    1. വി.
    2. അഭിധാനം ചെയ്യുന്ന, പേരിടുന്ന, സൂചിപ്പിക്കുന്ന, കുറിക്കുന്ന, പറയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക