1. അഭിധേയ

    1. വി.
    2. പേരിടത്തക്ക, പറയത്തക്ക, വിളിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക