1. അഭിനദ്ധ

    1. വി.
    2. മൂടിക്കെട്ടിയ, കെട്ടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക