1. അഭിനന്ദനം

    1. നാ.
    2. സന്തോഷിക്കൽ, സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം
    3. ശ്ലാഘ, പ്രശംസ, അനുമോദനം
    1. സംഗീ.
    2. രണ്ടു ലഘുവും രണ്ടു ദ്രുതവും ഒരു ഗുരുവും ഉള്ള ഒരു താളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക