1. അഭിനന്ദ്യ

    1. വി.
    2. അഭിനന്ദനീയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക