1. അഭിനമനം

    1. നാ.
    2. കുനിയൽ, വണക്കം, ഉപചാരസൂചകമായി തലകുനിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക