1. അഭിനിനീഷു

    1. നാ.
    2. അഭിനയിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക