1. അഭിനിര്യാണം

    1. നാ.
    2. യാത്രപുറപ്പാട്, ആക്രമണയാത്ര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക