1. അഭിനിഷ്ക്രമണം

    1. നാ.
    2. വെളിയിലേക്കുള്ള പുറപ്പാട്
    1. ബുദ്ധ.
    2. ഭിക്ഷുവാകാൻവേണ്ടി വീടുവിട്ടുപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക