1. അഭിനിഷ്പതനം

    1. നാ.
    2. ബഹിർഗമനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക