1. അഭിനിർമുക്ത

    1. വി.
    2. തള്ളപ്പെട്ട
    3. ത്യക്തമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക