1. അഭിനേതാവ്

    1. നാ.
    2. അടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നവൻ, മുമ്പിൽ ആനയിക്കുന്നവൻ
    3. അഭിനയിക്കുന്നവൻ, നടൻ. (സ്ത്രീ.) അഭിനേത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക