1. അഭിന്നശാല

    1. നാ. തച്ചു.
    2. തച്ചുശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഗൃഹമാതൃക, നാലുകെട്ട് (ഇടയിൽ മുറിയാത്തത്.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക