1. അഭിപത്തി

    1. നാ.
    2. സംരക്ഷണം
    3. അടുത്തുചെല്ലൽ, സമീപിക്കൽ
    4. പിടിച്ചെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക