1. അഭിപത്മ

    1. വി.
    2. താമരയിതൾപോലെ വെളുത്ത പുള്ളികളുള്ള, അതിമനോഹരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക