1. അഭിപന്ന

  1. വി.
  2. മരിച്ച
  3. അടുത്തുവന്ന, സമീപിച്ച
  4. അഭയം പ്രാപിച്ച
  5. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട, കീഴടങ്ങിയ
  6. ആപത്തിൽ അകപ്പെട്ട, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട
  7. അപരാധമുള്ള
  8. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക