1. അഭിപുഷ്പം

    1. നാ.
    2. നല്ല പൂവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക