1. അഭിപൂരണം

    1. നാ.
    2. നിറയ്ക്കൽ, പൂർത്തിയാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക