1. അഭിപൂർത്തി

    1. നാ.
    2. നിറവ്
    3. സമാപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക