1. അഭിപ്രധർഷണം

    1. നാ.
    2. അടിച്ചമർത്തൽ, പീഡനം, ഉപദ്രവം
    3. ഭവനഭേദനം, കുത്തിക്കവർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക