1. അഭിപ്രരകം

    1. നാ. മന.
    2. ഒരു ആവശ്യവും വ്യവഹാരത്തിൻറെ ലക്ഷീകരണവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക