1. അഭിപ്രവർത്തനം

    1. നാ.
    2. നേർക്കുചെല്ലൽ, മുന്നേറ്റം
    3. പുറപ്പാട്, ഉദ്യമം
    4. പൊട്ടിയൊഴുകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക