1. അഭിപ്രീതി

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹം
    3. വലിയ സന്തോഷം, സംതൃപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക