1. അഭിപ്ലുതം

    1. നാ.
    2. ഉത്സർഗവിധി, സാമാന്യനിയമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക