1. അഭിബുദ്ധി

    1. നാ.
    2. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം
    3. അന്ത:കരണവൃത്തി, അധ്യവസായം, അഭിമാനം, ഇച്ഛ, കർത്തവ്യത്തിൻറെ ക്രിയ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിവ്യാപാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക