1. അഭിഭ

    1. നാ.
    2. ശോഭ, കാന്തി
    3. പ്രതദർശനം, മരിച്ചുപോയ ആളിൻറെ രൂപം കാണുന്നതുപോലെയുള്ള തോന്നൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക