1. അഭിഭംഗം

    1. നാ.
    2. ഹാനി, നാശം
    3. മുടക്കം, തടസ്സം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക