1. അഭിഭാഷണം

    1. നാ.
    2. അഭിസംബോധനം
    3. കോടതിയിൽ കേസുവാദിക്കൽ
    4. സംഭാഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക