1. അഭിഭൂതി

    1. നാ.
    2. നിന്ദ, അവമാനം, അഹങ്കാരശമനം
    3. പരാജയം, പീഡനം, ഉപദ്രവം
    4. ആക്രമണം, കീഴടക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക