1. അഭിഭർത്സനം

    1. നാ.
    2. ശകാരിക്കൽ
    3. ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക