1. അഭിമത1

  1. വി.
  2. ആഗ്രഹിച്ച
  3. സമ്മതിച്ച, അംഗീകരിച്ച
  4. ഇഷ്ടപ്പെട്ട, മനസ്സിനിണങ്ങിയ
 2. അഭിമത2

  1. നാ.
  2. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക