1. അഭിമാനക്ഷയം

    1. നാ.
    2. മാനഹാനി, അവമാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക