1. അഭിമാനതിമിരം

    1. നാ.
    2. ദുരഭിമാനം നിമിത്തം കണ്ണുകാണാതാവുക, വിവേകം നഷ്ടപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക