1. അഭിമാനിതം

    1. നാ.
    2. സ്നേഹം
    3. സംയോഗം
    4. അഹംബുദ്ധി, അഹങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക