1. അഭിമായ

    1. വി.
    2. പരുങ്ങിയ, കുഴങ്ങിയ, അമ്പരന്ന
    3. മൗഢ്യമുള്ള, അറിവില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക