1. അഭിമുഖം

    1. അവ്യ.
    2. മുഖത്തോടുമുഖമായി, നേരേ. (പ്ര.) അഭിമുഖദർശനം = കൂടിക്കാഴ്ച. അഭിമുഖസംഭാഷണം = നേരിട്ടുകണ്ട് സംസാരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക