1. അഭിമോദിക്കുക

    1. -
    2. അത്യധികമായി സന്തോഷിക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക