1. അഭിയോക്താവ്

    1. നാ.
    2. അഭിയോഗംചെയ്യുന്നവൻ, കൈയേറ്റക്കാരൻ, ആക്രമണകാരി
    3. വാദി, ഹർജിക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക